همه دلا شکسته تموم لبها بسته از هایده

همه دلا شکسته تموم لبها بسته

دلم میخواد بخونم اما سازا شکسته

اما سازا شکسته

همه دلا پر از غم

تو چشما اشک ماتم دیگه فریادرسی نیست

بجز خدا کسی نیست

به جز خدا کسی نیست

از عشق نمیشه حرف زد نه از محبت دم زد

از عشق نمی شه حرف زد نه از محبت دم زد

دیگه کسی نمونده که رفت و خونه ش در زد

که رفت و خونه ش در زد همه دلا شکسته

تموم لبها بسته دلم میخواد بخونم

اما سازها شکسته اما سازها شکسته

به جز خدا کسی نیست هایده

ز بس تنها نشستم درها رو رو خود بستم

هم صحبت آینه اونم زدم شکستم

آه ای خدا به داد ما نمیرسی

مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی

آه ای خدا به داد ما نمیرسی

مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی

دیگه کسی نمونده که رفت و خونه ش در زد

که رفت و خونه ش در زد

همه دلا شکسته

تموم لب ها بسته

دلم میخاد بخونم

اما سازا شکسته

اما سازها شکسته

ز بس تنها نشستم درهارو رو خود بستم

هم صحبت آینه اونم زدم شکستم

آه ای خدا به داد ما نمیرسی

مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی

آه ای خدا به داد ما نمی رسی

مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی

دیگه کسی نمونده

که رفت و خونش در زد

که رفت و خونش در زد

همه دلا پر از غم

تو چشما اشک ماتم

دیگه فریادرسی نیست

بجز خدا کسی نیست بجز خدا کسی نیست

بجز خدا کسی نیست بجز خدا کسی نیست

بجز خدا کسی نیست بجز خدا کسی نیست

دانلود به جز خدا کسی نیست از هایده با حجم ۷ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید